หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัด ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
“คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง” หมายถึง คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนกลาง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
“ผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง ๓ – ๑๘ ปี
“จังหวัด” หมายถึง จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร