แบบสำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ การพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี