โรงเรียนเอกชน อุดรธานี จัดงานวันการศึกษาเอกชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง