ศธจ.อุดรธานี พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ